Privat: Beques de mobilitat europea
SELECCIó DELS SOL·LICITANTS

En qualsevol de les dos modalitats descrites, la següent documentació serà necessària per a la seua valoració:

1.- Justificant acadèmic on conste la data de finalització dels estudis universitaris (títol, còpia del resguard d’haver-ho sol·licitat, expedient acadèmic, certificat indicant que han finalitzat la titulació)

Si el dit justificant no es pot adjuntar en el formulari d’inscripció abans de 01/07/2013, podrà ser remés fins al 15 de juliol de 2013, inclusivament, a la direcció següent: becariosleo@adeit.uv.es
Qualsevol justificant acadèmic rebut el dia 16 de juliol o següents, no podrà ser tingut en consideració.

2.- Justificants del nivell d’idioma/s. Nivell mínim B1 o equivalent en l’idioma de treball

3.- Còpia del Document Nacional d’Identitat (Persones que no tinguen nacionalitat d’un dels països participants en el programa, permís de residència permanent en un d’estos països) .

4.- Curriculum Vitae actualitzat.

 5.- Certificat de vida laboral (En el cas que siga sol·licitat) .

 6.- Informació de l’empresa, amb les dades de contacte: pàgina web, telèfon, email, persona de contacte, i una xicoteta descripció de les activitats a realitzar.

7.- Declaració jurada de la veracitat de la informació presentada, degudament firmada.

Además, el equipo de gestión de becas de ADEIT se pondrá en contacto con la empresa para verificar y completar la información, y solicitarle un programa de actividades detallado y las condiciones por escrito en una carta de aceptación.

A lo largo del mes de julio de 2013 se irán resolviendo y notificando las becas. Para ello se tendrá en cuenta además, tanto el país concreto para el que se solicita, como los estudios y universidad de procedencia.

En el caso de que el número de solicitantes que cumplan los requisitos de esta convocatoria supere las becas disponibles, se tendrá en cuenta la fecha de entrada de TODA la documentación requerida completa.