Privat: Beques de mobilitat europea
COM SOL·LICITAR UN BECARI
  1. En primer lloc, per a participar en el Programa Leonardo da Vinci, l’empresa ha d’omplir el formulari de sol·licitud, descrivint una sèrie de requeriments que el becari ha de complir per a dur a terme el programa de treball de l’empresa.
  2. Con el fi de proporcionar a ambdós parts (persona becada i empresa) el perfil que millor randa al moment de realitzar la pràctica, l’equip de gestió de les beques realitzarà el procés de preselecció, respectant la disponibilitat i els requisits de les diferents empreses, així com les aptituds i les preferències indicades pel sol·licitant.
  3. De esta manera, una vegada que l’equip de gestió dispose dels candidats adequats, prèviament informats de les condicions de l’oferta, els remetrà a l’empresa perquè esta realitze el procés de selecció.
  4. Para dur a terme la selecció final, a més de l’anàlisi dels currículum, l’empresa pot realitzar entrevistes telefòniques y/o sol·licitar un altre tipus d’informació complementària. Una vegada seleccionat el candidat, l’empresa remetrà a ADEIT una carta d’acceptació que li serà facilitada per l’equip de gestió de les beques.

Placement Offer Leonardo da Vinci

Formulario solicitud empresa europea de becario Leonardo