Privat: Beques de mobilitat europea
COMPROMISOS

L’empresa o entitat d’acollida es compromet a:

  • Signar el contracte de pràctiques, dins del marc establit pel ministeri d’Educació, amb l’objecte de regular legalment l’estada del beneficiari en l’empresa. En aquest conveni quedarà reflectit, a més, el contingut concret de la pràctica.
  • Confiar al becari tasques i responsabilitats que corresponguen als seus coneixements, aptituds i competències, així com als objectius del programa, i disposar els mitjans necessaris per a l’adequada consecució de tal fi.
  • Donar suport al becari en la seua incorporació al nou entorn, facilitar-li en la mesura del possible la recerca d’un allotjament adequat i afavorir l’enteniment de la mentalitat del país d’acollida.
  • Designar el tutor encarregat de seguir els progressos de la formació de la persona becada i avaluar el desenvolupament del projecte de forma continuada, realitzant les modificacions que resulten necessàries.

Per una altra banda, l’empresa podrà assignar al beneficiari, de manera voluntària, una borsa d’ajuda complementària, que podrà ser en diners o en espècie i que vinga a complementar la dotació de manutenció que rep de la beca. A més, la persona becada estarà coberta per una assegurança, que no suposarà despeses addicionals per a l’empresa.