Màsters propis i títols de postgrau
AJUDES ECONòMIQUES

1. AJUDES PER A CURSOS DE POSTGRAU PROPIS

Convocatòria, de la Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoca el concurs i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a cursos de postgrau propis de la Universitat de València corresponent a l’any acadèmic 2019/2020. 

 

2. FUNDACIÓ ESTATAL PER A LA FORMACIÓ EN L’OCUPACIÓ

Anualment, s’assigna a les empreses una quantia en concepte de crèdit per a formar als seus recursos humans. Una vegada realitzada la Formació, el gasto es deduïx de les cotitzacions a la Seguretat Social. En cas de no utilitzar el crèdit per a la formació dins de l’any en curs, no podrà ser utilitzat l’any següent i l’empresa perd eixa quantitat destinada a formació.

Totes les empreses adscrites al Règim General de la Seguretat Social i que realitzen accions formatives per als seus empleats i que cotitzen per formació professional, podran disposar d’un crèdit anual resultat de la quantia ingressada per l’empresa durant l’any anterior.

Per a obtindre més informació sobre este tipus d’ajudes, pot consultar la pàgina web de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació: https://www.fundae.es/