Màsters propis i títols de postgrau
REQUISITS D’ACCéS

Poden accedir als cursos propis de postgrau els alumnes que esten en possessió d’un títol universitarioficial espanyol o altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o altre títol expedit per sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. 

Es permetrà l’accés, de forma condicionada a la a obtenció del títol universitari de grau en el mateix curs acadèmic, a les persones a les quals els reste menys d’un 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis. 

Només en el cas dels certificats universitaris podrán accedir els alumnes que estiguen en condicions d’accedir a estudis universitaris, també professionals sense  itulació universitària prèvia i amb experiència acreditada sempre que aquest contemplat en el pla d’estudis corresponent. 

No obstant això, és la direcció del curs l’encarregada d’establir els criteris concrets per a l’admissió d’estudiants per a cadapostgrau i de realitzar la selecció final. 

Es podrà realitzar la preinscripció a un títol propi electrònicament mitjançant l’apartat que es troba en la web del mateix curs.

També es podrà imprimir la fitxa de preinscripció que s’indica a continuació, omplir-la i enviar-la junt amb la resta de documentació sol·licitada, per mail a informacion@adeituv.es o per correu postal (o en persona) a:

Fundació Universitat Empresa de València

Plaça Mare de Déu de la Pau, 3

46001 València.