Inici / Notícies
NOTíCIES

David Mellado: «L’estalvi d’una administració electrònica superara els 31 milions anuals»

JornadasAmb motiu de la celebració de les Jornades sobre la Modernització en les Relacions Externes i Internes de les Administracions Públiques, celebrades a València la passada setmana, hem parlat amb David Mellado, secretari general Tècnic d’Hisenda i Administracions Públiques. Ens ha detallat les principals novetats, dificultats i avantatges que presenten lleis 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

Pregunta: Quines conseqüències principals té l’aprovació d’aquestes noves lleis?
Resposta: Les conseqüències són distintes segons es tracte de gestors públics o ciutadans. Per als gestors públics suposa un canvi en la manera de treball, en primer lloc es va acabar el paper, tota actuació administrativa ha de ser electrònica tant en la relació amb els ciutadans com per a relacionar-se internament. Passem de tenir entorn d’un 75% de gestió electrònica dels procediments a nivell estatal, a tenir un 100% i en totes les Administracions.

S’acaba amb la dispersió normativa al temps de regular els procediments. Podem afirmar que no hi ha més procediment que el previst en la llei, únic i comú amb independència de l’Administració pública que ho gestione, per aquest motiu els procediments regulats en reglaments deixen d’existir. El procediment administratiu s’adapta a la jurisprudència dels nostres Tribunals, que deixa de ser jurisprudència per a formar part del dret positiu com part de l’articulat de la Llei per a major seguretat jurídica de tots, i les normes administratives convergeixen amb les processals en qüestions com dissabtes inhàbils, apoderaments, mesures provisionals, capacitat d’obrar…

D’altre costat la gestió pública estrena nous mecanismes de control. La supervisió contínua del sector públic institucional, que vigilarà anualment com s’estan gestionant tots els organismes i entitats, l’inventari d’ens públics, que per primera vegada ens aportarà una foto completa de tots els organismes i entitats existents tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic i local, o un nou règim de convenis que ordena els seus continguts, tipus i tramitació a seguir, són expressions d’un nou marc legal que dota de major disciplina i seguretat jurídica a les Administracions Públiques.

P: De què parlem quan vam parlar d’una “administració sense papers”?
R: Podem dir que aquestes lleis inauguren una nova Administració, l’Administració digital. D’un costat existeixen persones que obligatòriament han de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, com les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica. En termes generals ja s’estaven relacionant electrònicament amb l’Administració, en l’àmbit tributari, de seguretat social o a l’hora de facturar a les Administracions, doncs estan obligades a facturar electrònicament.

A partir d’ara ho faran per a tota actuació i en relació amb totes les Administracions Públiques. D’altre costat, l’Administració només pot expressar-se electrònicament, per aquest motiu es regule novament l’expedient, els documents o la forma de les actuacions subratllant la seua necessària forma electrònica. Però què passa amb la resta de persones, és a dir les persones físiques? Les persones físiques poden presentar-nos paper, però l’hi retornem. Sí, no ens podem quedar amb paper, hem de digitalitzar tot document que s’incorpore en els nostres registres, a fi d’incorporar-lo en els expedients. I és més, no només hem de retornar el paper, sinó que les persones físiques tenen dret a una còpia electrònica dels documents presentats.

P: Quines conseqüències va a tenir en la gestió quotidiana?
R: L’inici es antoja dur. Un procés de transformació tan revolucionari ens va a exigir tenir una formació orientada a les noves tecnologies i a canviar els nostres hàbits de treball, per al que la Llei donava un any des de la seua aprovació per a facilitar aqueixa transició. Ara bé, la digitalització de l’Administració genera enormes eficiències, tant econòmiques com de gestió de temps. Compartir sistemes, informació, documents… faciliten no només el nostre quefer sinó la vida dels ciutadans. Encara que totes les novetats de la llei conten amb el respatler d’experiències d’èxit contrastades en determinats ens, doncs ha partit de la realitat, del que l’Administració ja era capaç de fer en termes tecnològics, la seua generalització a tot el sector públic precisa del lliurament i esforç dels empleats públics, sustentació última de l’Administració.

P: Hi ha una estimació d’estalvi de costos i de recursos?
R: En ocasió de la tramitació de les lleis la memòria econòmica arreplega que fins a ara els estalvis aconseguits per ciutadans i empreses fins a l’any 2014 per l’ús de l’Administració electrònica superen els 31 milions d’euros, xifra que s’espera que augmenten considerablement amb aquestes noves lleis. Per exemple, tal com s’assenyala en la memòria la substitució dels enviaments postals per electrònics genera un estalvi pot estimat de 4,06 euros per enviament. Si tenim en compte l’efecte multiplicador en tots els enviaments que realitzen les Administracions podem estar parlant d’estalvis molt significatius.

P: La nova gestió electrònica, és un dret o un deure?, és a dir, els ciutadans podran seguir fent els seus tràmits en paper?
R: A diferència de la normativa de 2007, a partir d’ara la relació electrònica amb l’Administració té naturalesa mixta, doncs com hem vist per a alguns és un deure i per a uns altres és un dret. Els ciutadans poden presentar paper però nosaltres, l’Administració, hem de digitalitzar-lo. És necessari subratllar que tots, ja obligats o no, tenim dret que ens assistisquen en la relació electrònica amb les Administracions Públiques, de manera que no estan sols. L’Administració ha d’oferir tots els canals possibles per a fer més fàcil la relació electrònica.

P: Aquest nou sistema, a més de ser més àgil, simplificarà la burocràcia habitual?
R: Les noves tecnologies ens simplifiquen enormement el dia a dia, i el mateix està passant en l’Administració. Els formats electrònics faciliten el funcionament de tot. A manera d’exemple fins a l’any 2016 s’han tramitat més de 11 milions i mig de factures electròniques en les Administracions, o es van mitjançar més de 10 milions de documents electrònics entre Administracions. I açò és solament el principi. A partir d’ara, per exemple, tot òrgan estarà identificat amb un codi el que permet que les “maquinas” facen el treball de dirigir els escrits a l’òrgan competent. Les noves lleis introdueixen millores com la recepció d’avisos en el telèfon mòbil o en el correu electrònic que es té una notificació disponible, l’admissió d’un escrit en qualsevol oficina d’assistència amb independència de qui es dirigisca, un nou sistema de publicitat de les notificacions infructuoses centralitzat a través del BOE, el dret a presentar còpies i no originals… són canvis que avancen en la línia d’una Administració a l’abast d’un clic. Tot això reduirà considerablement les càrregues administratives de ciutadans i empreses agilitant en temps i costos la seua relació amb l’Administració.

Notícia publicada: 3/10/2016