Pràctiques en empreses
AVALUACIó I CERTIFICATS DE LA PRàCTICA

Avaluació de la pràctica i certificat tutor

El Reial decret 592/2014, que regula les pràctiques acadèmiques externes, i el nostre Reglament de pràctiques externes, estableixen que el tutor d’empresa ha d’emetre un informe final de la pràctica, tant per a les pràctiques curriculars com per a les extracurriculars.
En finalitzar la pràctica, el tutor d’empresa rebrà un correu electrònic d’ADEIT amb les dades de la pràctica tutelada perquè les verifique. Una vegada confirmades, haurà d’elaborar l’informe final de la pràctica, mitjançant l’emplenament del qüestionari web, i rebrà el certificat corresponent per la seua tutoria.

 

Certificat de l’estudiant

Una vegada finalitzada la pràctica, el tutor rebrà per correu electrònic les dades de la pràctica formalitzada per a la seua revisió i si s’escau, tancament de l’expedient. A més, ADEIT enviarà per correu electrònic al tutor de l’empresa el certificat corresponent. Per altra banda, a l’acabar la pràctica, l’empresa expedirà un certificat a l’estudiant amb esment exprés de l’especialitat a la qual ha estat orientada la seua formació, la seua durada i si escau, rendiment.