Pràctiques en empreses
ASSEGURANCES

En cas d’accident

EXTENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENT I RESPONSABILITAT CIVIL PER A ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES EXTERNES

 A. A Espanya

  • Pràctiques remunerades: Assistència en la Mútua de l’empresa/institució que ha donat el alta en la Seguretat Social.
  • Pràctiques sense remunerar: Acudir al centre hospitalari, preferentment públic, més pròxim i seguir el protocol indicat en la web:

 B. En països de la Unió Europea

  • Per a Assistència Sanitària: Disposar de la Targeta Sanitària Europea i acreditar estar en possessió d’ella a través d’una fotocòpia. 
  • Per a casos d’Accident: L’estudiant haurà de acreditar documentalment una assegurança d’Accidents amb la companyia d’assegurances OnCampus i aportar, abans de l’inici de la pràctica, fotocòpia de la pòlissa subscrita que acredite aquesta cobertura.
En el cas de Responsabilitat Civil, amb la pòlissa de la Universitat de València queden assegurats tots els estudiants que realitzen pràctiques en empreses de la Unió Europea, per tant, no serà necessari acreditar-la.

 C. En països de la resta del món

  • Per a casos d’Assistència Sanitària, Accident i R.C: L’estudiant haurà de acreditar documentalment tindre una assegurança d’Assistència Sanitària, Accidents i Responsabilitat Civil amb la companyia d’assegurances OnCampus i aportar, abans de l’inici de la pràctica, fotocòpia de la pòlissa subscrita que acredite aquestes cobertures.