Pràctiques en empreses
SESSIONS INFORMATIVES I D’ELECCIó
TITULACIÓ SESSIÓ  LLOC DATA I HORA
 
Grau en Criminologia
 Sessió d’Elecció de places

2020/2021

Videoconferencia

27/01/2021

14:00h

*L’estudiantat rebrà l’enllaç per a la participació en aquesta sessió via email.