Pràctiques en empreses
INCIDèNCIES DURANT LES PRàCTIQUES

Per a facilitar la solució de les incidències que puguen sorgir durant la realització de les pràctiques pots consultar la guia del tutor (la guia es troba en estos moments en preparació). 

Interrupció de la pràctica

En el cas que interrompa la pràctica de l’estudiant, haurà d’enviar per correu electrònic a ADEIT, amb còpia al tutor acadèmic i a l’estudiant, el formulari d’interrupció de la pràctica, en el termini màxim de deu dies des de la interrupció.

Modificació dades de la pràctica

En el cas que es produïsca algun canvi en les dades que figuren en l’acord de pràctiques, el tutor de l’empresa/institució emplenarà i remetrà a ADEIT, amb còpia al tutor acadèmic, en el termini de deu dies des de la seua modificació, el formulari de modificació de dades de la pràctica.

Continuació de la pràctica

Si l’alumne ha finalitzat la seua pràctica, però s’acorda amb ell continuar amb la mateixa, el tutor de l’empresa remetrà a ADEIT emplenat el formulari de pròrroga de pràctiques, des d’on es comprovarà el compliment dels requisits i es prepararà el corresponent acord de pràctiques.