Inici / Notícies
NOTíCIES

«El meu repte principal és acostar més els estudiants a la realitat empresarial valenciana»

ENTREVISTA A: JOSÉ MANUEL PASTOR
VICEDEGÀ DE PRÀCTIQUES DE LA FAC. D’ECONOMIA

Vicedecano Economía UV José Manuel PastorDes del març passat, José Manuel Pastor, professor titular del Departament d’Anàlisi Econòmica, és el nou vicedegà de Pràctiques, Relacions amb l’Empresa i l’Economia de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. Entre els seus reptes principals, hi ha el de potenciar l’acostament dels estudiants a la realitat empresarial valenciana a través de les pràctiques a empreses que considera «insubstituïbles» en els plans d’estudis.

PREGUNTA: Quins són els reptes principals durant el pròxim curs acadèmic 2012/2013 per al vicedegà de Pràctiques, Relacions amb l’Empresa i l’Economia?
RESPOSTA: L’objectiu principal de l’activitat docent de la Facultat d’Economia és preparar els estudiants per a la seua futura inserció en un mercat laboral cada vegada més competitiu. El meu repte principal és acostar més els estudiants a la realitat empresarial del nostre entorn perquè, des del primer moment i amb un curt espai d’adaptació, el seu potencial puga ser aprofitat per les empreses i per la societat.

P: Quin paper tenen les pràctiques en la formació dels estudiants de la Facultat d’Economia de la Universitat de València?
R: Les pràctiques tenen un paper fonamental en aquest procés d’inserció laboral dels titulats. A la Facultat d’Economia, a més de les activitats docents tradicionals, també es realitzen moltes altres activitats com ara seminaris, jornades, tallers, formació a la carta, etc., que també van orientades a afavorir la inserció laboral dels titulats. No obstant això, les pràctiques externes a empreses són insubstituïbles, ja que és l’única activitat que pot aconseguir que els estudiants assimilen la cultura empresarial, el sentit de la responsabilitat de les tasques empresarials, l’organització del treball, etc. Aquestes habilitats no es poden adquirir a la Facultat, sinó només en el si d’una organització empresarial.

P: Quins coneixements i quines habilitats adquireixen els estudiants en el període de pràctiques?
R: Durant el període de pràctiques, l’estudiant s’integra en una empresa de l’entorn per desenvolupar un programa d’activitats aprovat i supervisat prèviament, en el qual s’especifiquen les tasques que l’estudiant realitzarà i els coneixements que previsiblement adquirirà. N’és l’objectiu que l’estudiant puga complementar els coneixements que ha adquirit a la Facultat d’Economia amb capacitats tècniques i pràctiques (saber fer), interpersonals (saber estar) i de pensament (saber ser), que el capaciten per inserir-se ràpidament en el mercat laboral de forma plenament satisfactòria. A més d’adquirir habilitats genèriques, els estudiants també adquireixen habilitats específiques diverses depenent del tipus d’empresa on realitzen la pràctica. A la Facultat disposem de més 1.000 ofertes de practiques d’unes 600 empreses de l’entorn que sol•liciten estudiants en pràctiques, de diferents sectors i amb programes d’activitats molt heterogenis.

P: I les empreses, quin grau d’implicació tenen amb les pràctiques? Quins són els avantatges principals per a elles?
R: Participar en el programa de pràctiques té alguns avantatges, tant per al tutor d’empresa com per a l’empresa mateixa. D’una banda, sota la supervisió del tutor, les empreses es poden beneficiar de l’aplicació dels coneixements teòrics dels nostres estudiants; i de l’altra, la tutela de futurs professionals, a més de resultar una tasca molt gratificant en el terreny personal, cada vegada és més reconeguda com a mèrit professional en diverses convocatòries. Finalment, des de la Universitat es vol agrair la tasca de tutorització d’una manera simbòlica oferint als tutors el carnet la Universitat de València de forma gratuïta que dóna dret, entre altres prestacions, a la reserva d’instal•lacions esportives de la Universitat, préstecs a les seues biblioteques, accés preferent a esdeveniments culturals, espai web, correu electrònic, etc.

P: D’ara endavant, les pràctiques constituiran una assignatura obligatòria per poder obtenir la titulació. Què comporarà per als estudiants quant a la seua formació en habilitats i competències professionals?
R: Entre l’opinió pública hi ha la idea que, a la Universitat, els titulats adquireixen un important bagatge teòric però amb poc de contingut pràctic. Realment, per al professorat, trobar l’equilibri entre habilitats genèriques i específiques és complicat. Les habilitats genèriques aporten «mal•leabilitat» als estudiants, ja que els permeten inserir-se en qualsevol empresa i desenvolupar el seu potencial al cap d’algun temps. El fet que les pràctiques siguen ara una assignatura obligatòria garantirà que tots els estudiants no solament eixiran de la Facultat amb un mínim d’habilitats específiques adquirides a les empreses, sinó també amb altres habilitats genèriques que, com he dit abans, només es poden adquirir en el si d’una organització empresarial. Això suposa que, quan les empreses contracten els nostres titulats, el període d’aprenentatge i adaptació serà molt més reduït, cosa que estalviarà costos per a les empreses i permetrà explotar el potencial dels titulats universitaris des del primer moment.