Privat: Beques de mobilitat europea
QUINA éS LA DOTACIó ECONòMICA?

Convocatòria 2012-2013

La dotació econòmica de la beca consisteix en una ajuda que el beneficiari podrà destinar a despeses de manutenció i estada, així com a les despeses de viatge d’anada i tornada al país de destinació.

La quantitat exacta de l’import de subvenció Leonardo per a 26 setmanes depèn del país de destinació, tal i com es reflexa en la següent taula:

País d’acollida Beca País d’acollida Beca
Alemanya 3.182 Islàndia 3.691
Àustria 3.582 Itàlia 3.788
Bèlgica 3.378  Letònia 2.640
Bulgària 2.232 Lituània 2.623
Xipre 2.986 Luxemburg 3.382
Croàcia 3.198 Malta 2.797
Dinamarca 4.580 P. Baixos 3.577
Eslovàquia 2.797 Polònia 2.600
Eslovènia 3.198 Portugal 2.980
Estònia 2.620 R. Txeca 2.990
Finlàndia 4.181 Regne Unit 4.592
França 3.973 Romania 2.423
Grècia 3.202 Suècia 4.182
Hongria 2.831 Turquia 2.874
Irlanda 3.774    
 

Les destinacions de les beques dependran en cada moment de la disponibilitat que haja en cadascun dels països.

A més d’aquest import, les empreses podran assignar a les persones beneficiàries, de manera voluntària, una borsa d’ajuda complementària, bé en diners o en espècie.

Bitllets d’anada i tornada: Les persones beneficiàries de les ajudes han de comprar els seus propis bitllets de viatge i conservar els justificants d’aquestes compres (targetes d’embarcament, tiquets, etc.) Allotjament: Pel que fa a l’allotjament en el país de destinació, seran els propis becaris qui haurien d’encarregar-se de la seua recerca, si bé compten, en la mesura del possible, amb l’orientació de l’equip de gestió d’ADEIT i la col·laboració de l’empresa d’acollida. Assegurances: La dotació econòmica inclou el cost d’una assegurança que ADEIT contracta a cada persona becada, i que cobreix accidents, responsabilitat civil i assistència en viatge. Els costos d’aquesta assegurança seran deduïts de l’import econòmic de la beca a percebre. Independentment de la subscripció d’aquesta pòlissa, el becari haurà de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea o la cobertura equivalent si compta amb segur metge privat. Preparació lingüística i en habilitats:Aquestes beques inclouen, a més, formació per a fer més fàcil l’adaptació dels becaris a les empreses. D’una banda, el programa contempla fins a 300 euros d’ajuda per a preparació lingüística. Per una altra, dins de la dotació econòmica, s’inclou la realització del curs on-line tutoritzat sobre habilitats per a la integració en l’empresa.

Forma de pagament:

El pagament de l’ajuda econòmica de la beca es realitzarà per transferència bancària en tres terminis: En el termini de 45 dies naturals a partir de l’entrada en vigor del contracte, s’efectuarà, en dos pagaments, un finançament anticipat del 80% de l’import màxim de l’ajuda. El 20% restant s’efectuarà en els 45 dies següents a la recepció de l’informe final junt amb els documents justificatius de les despeses.