Innovació
NOVA CONVOCATòRIA. AJUDES 2014

ORDRE 79/2013, de 30 de juliol, de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana

ANNEX XIII. Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana

Objecte de la convocatòria

La concessió d’ajudes als centres d’investigació del sistema valencià de ciència i tecnologia per a la realització d’estades del personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana que tinguen com finalitat la realització d’un projecte d’investigació de caràcter innovador per a l’empresa innovant el producte final.

Sol·licitants i beneficiaris

 • Beneficiaris: els centres d’investigació del sistema valencià de ciència i tecnologia.
 • Sol·licitants: Podrà presentar propostes, mitjançant el seu centre i com investigadors responsables de la seua execució cientific-tècnica, el personal investigador doctor que tinga formalitzada la seua vinculació estatutària o contractual amb l’entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud, i que haurà de mantenir-la almenys durant el període d’execució de l’ajuda.

Durada i període de realització

 • Empreses dela Comunitat Valenciana. 
 • Durada màxima de 240 hores. 
 • Entre  l’1 de gener i el 15 de novembre de 2014.

Criteris d’avaluació

 • Adequació del currículum cientific-tècnic de la persona sol·licitant a la investigació que es pretén realitzar (30%). 
 • Viabilitat del treball a desenvolupar amb l’objectiu d’innovació a aconseguir (70%).

Dotació, caràcter i condicions de l’ajuda

 • La Generalitat aportarà fins a un màxim de 6.000 euros al centre d’investigació per persona seleccionada i estada de 240 hores.
 • De la quantitat anterior, el personal investigador seleccionat rebrà, en concepte de complement salarial, la quantitat de 5.000 euros.
 • Les dotacions seran proporcionals al temps de dedicació.
 • En el cas, que no es concedisca el màxim de l’ajuda sol·licitada, l’empresa podrà plantejar-se cofinançar l’estada per a portar-la a terme.

Formalització de sol·licituds i resolució

 • Termini: entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de juny de 2014 .
 • Les sol·licituds seran resoltes per la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, en el termini de dos mesos des de la seua presentació, sense perjudici que el terme se suspenga per causa de subsanació de la instància imputable al sol·licitant.