Pràctiques en empreses
PRàCTIQUES AMB MENORS

En compliment de l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, pel qual s’afig l’apartat 5 a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996:

“Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen un contacte habitual amb menors, el no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnidad sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l’accés a tals professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.”

Pots informar-te sobre la manera d’obtenir el certificat en el següent link: Sol.licitud certificat

Quan he d’aportar la certificació

Aquest certificat té una caducitat, per la qual cosa no haurà d’aportar-se en el moment de la matrícula sinó el més pròxim possible a la realització de la pràctica. En aquest sentit, cada centre informarà als seus estudiants del període o períodes d’aportació del mateix.

Procediment

La Universitat de València habilitarà un procediment telemàtic, a través de la seua seu electrònica (entreu.uv.es), mitjançant el qual es podrà aportar el certificat digitalitzat i aquelles dades necessàries per a verificar la seua validesa.

Responsabilitats del estudiant/a
Correspon l’estudiant /aque vaja a realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors l’aportació de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals tant a la Universitat de València com a l’entitat en la qual vaja a realitzar aquestes pràctiques.

En cas d’estudiants/es amb doble nacionalitat o estrangers haurà d’aportar, a més de la certificació negativa espanyola, la certificació negativa del seu país d’origen o document anàleg al mateix. En aquest cas, les certificacions hauran d’anar traduïdes i legalitzades d’acord amb els convenis internacionals existents.

Conseqüències de la no aportació
No aportar la certificació negativa tindrà les següents conseqüències:

- Impossibilitat de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors, havent d’escollir un altre tipus de pràctiques.

- En cas de titulacions que requerisquen necessàriament la realització de pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors, tindrà com a conseqüència la incapacitat de realitzar aquestes pràctiques i, per tant, la impossibilitat d’obtenir el títol de grau.